Algemene voorwaarden

Maria Magdalena Essences

Voorwaarden Maria Magdalena Essences

Uitgangspunten voor de onder vermelde voorwaarden zijn: wederzijds vertrouwen, inzet, eerlijkheid en openheid. In dit kader zijn deze voorwaarden door Maria Magdalena Essences samengesteld en die overeenkomstig vastgelegd. Maria Magdalena Essences streeft immers naar een optimale duidelijkheid en hanteert daarom geen “kleine lettertjes”, maar bedient zich van de eenvoudige navolgende voorwaarden:

1. Maria Magdalena Essences en de deelnemer zullen actief, welwillend en met een open houding streven naar een optimale workshop met een dito resultaat. Als belangrijke stelregel geldt voor alle betrokkenen: “ Doe, wat je zegt, wees eerlijk en kom je toezeggingen en beloftes na ”.

2. De gemaakte- en bevestigde afspraken bij de boeking van de workshop zullen uitsluitend gelden gedurende de dagen van de workshop. Deze afspraken vormen de basis van de workshop. Van Maria Magdalena Essences kan een deugdelijke- en zorgvuldige regievoering worden verwacht. Maria Magdalena Essences belooft een maximale inzet en toewijding; alle door Maria Magdalena Essences ingezette trainers zullen dan ook naar eer, geweten en hun beste kunnen, streven naar een zorgvuldige begeleiding en optimaal resultaat.

3. Maria Magdalena Essences streeft naar een goede sfeer en een professionele begeleiding tijdens de workshop en verwacht van de deelnemer een eigen bijdrage aan de goede sfeer. De deelnemer blijft echter altijd zelf – tijdens en na de workshop – verantwoordelijk voor zijn voortgang, ontwikkeling en de gevolgen van de hieruit voortkomende inzichten en resultaten.

4. De partijen erkennen de uitgangspunten vanuit het lid 1 als richtinggevend en bepalend voor het contact tussen hen. Bij eventuele misverstanden of meningsverschillen geldt altijd, dat deze volgens het wederzijds streven naar billijkheid en redelijkheid, geprobeerd zal worden om deze op te lossen. Groepsbelang en respect zullen hierbij als uitgangspunt worden gehanteerd.

5. Maria Magdalena Essences bevestigt de deelname van de workshop zo spoedig mogelijk aan de deelnemer na de ontvangst van zijn/haar aanmelding. In deze bevestiging staan de aanvangsdatum, einddatum en de belangrijke tijden vermeld. Bij de bevestiging is de factuur bijgesloten. De deelnemer voldoet het gefactureerde bedrag – zonder inhouding – binnen veertien dagen na factuurdatum. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk na de ontvangst van een schriftelijke goedkeuring van Maria Magdalena Essences. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting mag Maria Magdalena Essences – zonder voorafgaande berichtgeving – overgaan tot uitsluiting van de deelnemer aan de betreffende workshop. Ingevolge deze uitsluiting is Maria Magdalena Essences bovendien gerechtigd om – zonder voorafgaande ingebrekestelling – een boete in rekening te brengen voor alle bedragen, die niet binnen de eerder gememoreerde betalingstermijn zijn voldaan. Deze boete bedraagt conform de Europese wet- en regelgeving van bedrag van de wettelijke rente met een minimum van € 100,- per opgelegde boete. Voorkomende boetes zullen per separate factuur in rekening worden gebracht.

6. Maria Magdalena Essences kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden en gevolgen, die voortkomen uit de buiten haar invloedssfeer liggende gebeurtenissen. Bij eventuele schadeclaims door de deelnemer of van zijn/haar vertegenwoordiger, welke voorkomen uit omstandigheden, die binnen de invloedssfeer liggen, geldt dat Maria Magdalena Essences slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor het bedrag tot maximaal het factuurbedrag. Er wordt aan de deelnemer met klem geadviseerd om voor aanvang van de workshop een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten met een passende dekking. De deelnemer draagt zorg en verantwoordelijkheid voor tijdige regeling van de vereiste, geldige reisdocumenten.

7. Annulering van de workshop door de deelnemer is kosteloos tot 150 dagen voor de aanvangsdatum van de workshop. Deze aanvangsdatum is nadrukkelijk vermeld in de bevestiging; als bedoelt in lid 5. Bij annulering na 150 dagen, maar vóór 50 dagen voor de aanvangsdatum wordt de deelnemer 50% in rekening gebracht. Bij annulering na 50 dagen voor de workshop is de deelnemer het volledige bedrag van de workshop verschuldigd.

8. Doorgang van de workshop vindt altijd plaats onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen of niet voorziene, ernstige omstandigheden. Voor het aantal deelnemers geldt hierbij, dat een dergelijke zaak uitsluitend ter beoordeling van Maria Magdalena Essences ligt. Indien de workshop door een beperkt aantal deelnemers niet haalbaar blijkt, wordt de deelnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en zal een directe restitutie van het factuurbedrag aan de deelnemer plaatsvinden.

9. Een eventuele klacht van de deelnemer zal na de workshop in behandeling worden genomen. De klacht dient binnen een termijn van 50 dagen na de workshop schriftelijk te worden ingediend. Maria Magdalena Essences bevestigt per omgaande de ontvangst hiervan en reageert binnen veertien dagen schriftelijk op de klacht. Een klacht, die door haar ernst, omvang of impact voor de groep een onmiddellijke oplossing vereist, zal tijdens de workshop worden behandeld. Eén en ander ter beoordeling van Maria Magdalena Essences.

Wanneer partijen niet in staat blijken te zijn om eventuele meningsverschillen op minnelijke wijze binnen een redelijke termijn op te lossen, dan wordt er een mediator ingeschakeld. Deze mediator is een voor beide partijen acceptabele persoon. De kosten hiervoor zullen door de partijen gelijkmatig worden gedeeld.

Indien de aangewezen mediator na zijn/haar pogingen binnen een redelijke termijn niet in staat is om het meningsverschil op te lossen, zullen partijen het geschil voorleggen aan de kantonrechter te Alkmaar.

Alle afspraken en werkzaamheden vallen onder het Nederlands recht.